FaQ

Etxebizitza edo lokal bat transmititzean, komunitatearekin zorrak ez izatearen ziurtagiri bat aurkeztu behar al da?

Transmisioa egiten duenak, hau egitean, komunitatearen gastu orokorrekin erlazionatutako ordainketa guztiak egin izana frogatu behar du, salmentaren unean komunitatearekin dituen zorren egoeraren agiri bat aurkeztuz.

Ziurtagiri hau administratzaileak ematen du, eskatzen denetik zazpi eguneko epean. Igortzen den momenturaino garaitutako kuoten zorren egiazko kopurua zein den adierazi behar du.

Erosleak saltzailea betebehar honetaz espresuki salbuetsi ezean, notarioak ziurtagiri hau exijitu behar dio etxebizitza edo lokalaren transmisioa egiten duen pertsonari, salerosketaren eskritura idatzi eta sinatzen den unean.

Erosleak saltzailea salbuetsi badu komunitatearekin zorrak ez izatearen ziurtagiria aurkezteaz, aurreko zorren zein mugaraino har dezake bere gain?

Erosleak, saltzaileari egokitu dakizkiokeen urterokoaren eta aurreko hiru urteen epemugatutako partearen gastuak bere gain hartu beharko ditu. Eskuraturiko etxebizitza edo lokala, behar honen betetzera atxikirik egongo da.

Azpimarratzekoa da komunitateak ezin izango dizkiola jabe berriari muga hori baino lehenagokoak diren zorrak erreklamatu.

Beharrezkoa al da mantentze-kontratu bat edo komunitate-aseguru bat kontratatzea?

Ez dago horren beharrik.

Jabetza Horizontalaren Legeak komunitate-aseguru bat edo eraikinaren mantentze-kontratu bat erreserba-funtsaren kontura formalizatzea baimentzen du, baina ez du horretara behartzen.

Jabe bat ez bada komunitatean bizi, beharrezkoa al da honek helbide bat jakinaraztea zitazio eta jakinarazpenak helarazteko?

Bertan ez dagoen jabeak helbide bat jakinarazi behar dio komunitateko idazkariari, zitazio eta jakinarazpenak helaraz diezazkioten. JHL legeak ezartzen duen betebehar formal bat da, jabeen eta komunitatearen arteko harremanak egokiak izan daitezen. Jabearekin harremanetan jartzearen beharra egon daiteke, hala nola, hurrengo kasuetan: bukarazte-errekerimendua (JHL 7.2 art.); jabeen batzarretarako deialdiak (JHL 16.2 art.); bertan ez dauden jabeei erabakien jakinarazpena (JHL 19.3 art.).

Zorren erreklamazioak egiteko prozedura laburturik existitzen al da?

JHL legeak 21. artikuluan prozedura monitorioa ezartzen du. Erreklamazioa egin ahal izateko, komunitateak zorra epez kanpokoa, likidoa eta galdagarria dela frogatu behar du. Horretarako, Jabeen Batzar Orokorrerako deialdia egin behar da saldo zorduna onets dadin, eta ondoren, presidentearen oniritziarekin, zorraren likidazioa onartzeko akordioaren ziurtagiria igorri behar da. Bai deialdia eta baita batzarraren akta ere, zordunari gaztigatu zaizkiola, frogagiri baten bidez frogatu behar da. Biak burofax bidez bidaltzea gomendatzen da.

Nola jakin dezaket ur beltzen eroanbide bat pribatiboa edo komunitarioa den?

Eroanbide bat pribatiboa edo komunitarioa den erabakitzeko erabili ohi den irizpidea, eroanbide hori erabiltzen duten etxebizitzen kopuruaren araberakoa da. Eroanbide batek etxe bakarreko urak badaramatza soilik, hodia pribatibotzat hartzen da eta ondorioz, delakoak eragin ditzakeen gastu guztiak (hausturak, buxadurak, etab) jabearen kontu joango dira. Hodi batek bi etxebizitza edo gehiagoren ur beltzak badaramatza ordea, hodi hori komunitariotzat hartzen da eta ondorioz, gastuak komunitatearen kontu joango dira. Azpimarratzekoa da hodi komunitarioak pribatiboekin lotzen dituzten txertaketak (T edo Y itxurako piezak) elementu komunitarioak direla ere.

Noiz uzten dio eroanbide batek komunitario izateari eta bihurtzen da udalekoa?

Orokorrean 6. galderan bezala jokatzen da, hau da, tutu edo hodi biltzaile batek komunitate bakarreko urak badaramatza, hodi hori komunitatearena dela kontsideratzen da, eta komunitate ezberdinen urak badaramatza ordea, munizipala.

Contactar mediante Whatsapp